[ ورود به سامانه ]  

این سامانه به منظور رسیدگی دقیق و سریع تر به در خواست های اعضا هیات علمی و دانشجویان در رابطه با درخواست اخذ کد اخلاقی برای آزمودنیهای زیستی و همچنین رسیدگی به پرونده های تخلفات پژوهشی اعضائ هیات علمی راه اندازی شده است.